První pomoc v autoškolách — výsledky průzkumu výuky — PrPom
26. 12. 2014

První pomoc v autoškolách — výsledky průzkumu výuky

Už delší dobu makáme na tom, aby se zmapovalo, jak se učí první pomoc v autoškolách. Můžeme se vám pochlubit s prvními výsledky! Jedná se o bakalářské či diplomové práce, které někdy vycházejí z našich dat a někdy ze svých vlastních.

Student Karel Janata z Katedry antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci napsal diplomovou práci „Kvalita výuky první pomoci v autoškolách“, ve které jednak využil námi sebraná data a jednak sám provedl výzkum u provozovatelů autoškol.

Student Tomáš Fürst ze Zdravotně sociální fakulty JU v ČB zpracoval na toto téma svůj vlastní výzkum v rámci bakalářské práce. Níže uvádíme několik úryvků, abyste si mohli udělat o obsahu práce stručný obrázek.

Kvalita výuky první pomoci v autoškolách — Karel Janata — diplomová práce, 2017

Citace práce pro případné vyhledání: JANATA, Karel. Kvalita výuky první pomoci v autoškolách. Olomouc, 2017. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci. Vedoucí práce Mgr. Jindra Holeková, DiS.

Z celé komplexní práce uvádíme jen několik (poněkud děsivých) citací:

„Nelichotivé výsledky byly zjištěny v otázce zaměřené na čas strávený praktickou částí výuky. Pouze ve 43 % (61) autoškol se praktickému nácviku věnují předepsané 4 hodiny, nebo více. Další z otázek ukazuje, kolik času věnují respondenti teoretické výuce zdravotnické přípravy. Tato otázka ukázala, že na teoretickou část je kladen větší důraz než na část praktickou, protože zákonem stanovenou hodinovou dotaci splňuje 68 % (108) dotázaných autoškol.“ (str. 88)

„Otázka zaměřená na probíraná témata při praktické výuce ukázala skutečnost, že žádné téma není vyučováno ve všech autoškolách. Pouze 43 % (61) zúčastněných autoškol vyučuje všechna témata tak, jak je stanovuje zákon.

Sedmá otázka je zaměřena na témata probíraná při teoretické výuce. Opět se ukázalo, že žádné téma není vyučováno na všech autoškolách. Všechny témata určená zákonem se vyučují ve 47 % (74) dotázaných autoškolách. Tento výsledek je téměř totožný jako otázky zaměřené na výuku teoretické části.

Odpověď na výzkumnou otázku zní ne. Celkem tři z pěti ukazatelů ověřujících zkoumanou problematiku nepřesáhli hranici 50 %, tudíž můžeme říci, že zákonem dané požadavky na zdravotnickou výuku v autoškolách plní méně jak polovina autoškol. Tento fakt potvrzují výsledky zmiňovaných výzkumů Tomáše Fürsta (viz níže) a Ondřeje Listoně, které ukazují ve zkoumaných kritériích ještě horší výsledky než výsledky uváděné v této práci. Zmíněné rozdíly mohou být způsobeny tím, že respondenti z řad majitelů autoškol neuvádí pravdivé údaje ze strachu z kritiky a obavám o postih, nebo poškození jména, přestože byla zaručována maximální anonymita. Respondenti z řad absolventů autoškol nemají důvod obávat se podobných situací, proto mohou uvádět reálné informace.“ (str. 89)

„Z uvedených výsledků je patrné, že pouze v jednom případě absolvovalo výuku za pomoci přednášky, praktického nácviku a modelové situace více jak 10 % respondentů. Konkrétně se jednalo o výuku kardiopulmonální resuscitace (ni 36, fi 11 %). U zbylých pěti témat byla hodnota vždy pod stanoveným limitem deseti procent a nejmenších hodnot dosahovala u výuky zaměřené na zajištění místa nehody a vyproštění z vozidla, kterou uvedli shodně 3 % (9) respondentů.

 

Výzkum výuky první pomoci v autoškolách - výuka resuscitace - PrPom

 

Zbylá témata jsou vyučována převážně teoretickými metodami, mezi kterými převažuje přednáška spojená s ukázkou, nebo videoprezentací. Tato odpověď byla zvolena jako nejčastější u všech zmíněných otázek. Naopak nejméně často byla uváděna zkoumaná otázka a tím se ukázalo, že výuka za pomocí přednášky, praktického nácviku a modelové situace je nejméně využívanou formou výuky. Nebyla nalezena žádná podobná výzkumná šetření, tudíž není možné získaná data porovnávat.“ (str. 94)

Jak výuka první pomoci v autoškolách pomáhá ve zvládání stresu na místě nehody?

„Bylo zjištěno, že výuka první pomoci v autoškolách je na nízké úrovni. Hlavní problém je ve špatně nastavených zákonných požadavcích na výuku první pomoci. Hodinové dotace pro jednotlivá zdravotnická témata jsou nedostatečné. Zároveň zákon přesněji nedefinuje formu výuky, tudíž jsou při výuce v jednotlivých autoškolách velké rozdíly. Legislativní požadavky nerespektují aktuální trendy ve výuce první pomoci a především nestanovují výukové metody zaměřené na zvládání stresu.“ (str. 99)

Výzkum výuky první pomoci v autoškolách - zvládání stresu - PrPom

„Z prezentovaných výsledků je patrné, že výuka první pomoci v autoškolách je zastaralá a neplní zcela svoji funkci. Z výše uvedených poznatků lze vyvodit největší nedostatky a uvést možné varianty lépe fungujícího systému. Navrhované změny:

  • a) Přesněji definovat formu a metody výuky a zvolit takové výukové metody, které nasimulují skutečnou situaci a naučí účastníky kurzu zvládat stres. K těmto účelům se nejvíce hodí výuka pomocí modelových situací, které věrně připomínají skutečnou událost.
  • b) Navýšit časovou dotaci věnovanou výuce první pomoci.
  • c) Změnit vyučovaná témata a zaměřit se především na prvotní zvládnutí situace na místě události a včasné a účinné přivolání pomoci. Dále věnovat zvýšenou pozornost rutinnímu nácviku zvolených činností, které bude zachránce schopen na výzvu poskytnout. Vzhledem k velmi dobře fungujícímu systém TAPP stoupá význam praktických dovedností, nikoliv teoretických znalostí.
  • d) Zavést opakovací školení první pomoci. Toto opatření by sloužilo k představení změn v oblasti poskytování první pomoci a nácviku vybraných úkonů.
  • e) Změnit strukturu závěrečných zkoušek ze zdravotnické přípravy. Začlenit do testu více zdravotnických otázek a zavést praktickou zkoušku z poskytování první pomoci.“ (str. 98)

Výzkum výuky první pomoci v autoškolách — Tomáš Fürst — bakalářská práce, 2016

Citace práce pro případné vyhledání: FÜRST, Tomáš. Způsoby výuky první pomoci v autoškolách. České Budějovice, 2016. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta. Vedoucí práce Mgr. Jiří Majstr.

„Při zpracovávání bakalářské práce jsem oslovil 18 majitelů autoškol, z toho 12 mi přislíbilo spolupráci. Zbývajících 6 majitelů s rozhovorem nesouhlasilo, jeden z nich uvedl, že mi nemůže poskytnout rozhovor, když v autoškole žádné školení první pomoci nedělají. Z časových důvodů se podařilo uskutečnit rozhovory pouze s osmi z nich. Majitelé jednotlivých autoškol si dle výzkumu myslí, že mají oblast zdravotnické přípravy zajištěnou na dobré úrovni, nicméně někteří přiznali, že nedodržují legislativu. Porušení zákona z jejich strany je buď tím, že nevyžadují u všech žáků absolvování zdravotnické přípravy, nebo že výuku zkracují, případně nedodržují správný poměr mezi teoretickou a praktickou výukou.“ (strana 64)

„V roce 2014 zpracoval Zámečník et. al. v rámci časopisu Psychologie a její kontexty výzkum na téma: „Výuka první pomoci v autoškolách – zbytečnost nebo relevantní opatření s velkým potencionálem?“. V rámci tohoto výzkumu vyplynulo, že 62 % osob bylo spokojeno s výukou první pomoci v autoškole. Tento výzkum mapoval především znalosti řidičů v oblasti první pomoci. Zde vyšlo, že pouze 23 % dotázaných ví, co je potřeba udělat při dopravní nehodě a pouze pár jednotlivců zvládne rozeznat život ohrožující stavy (Zámečník et. al., 2014).“ (strana 68)

Na straně 57 vidíme v otázce 16 poměrně tragický výsledek názoru respondentů na dostatečnost výuky první pomoci v autoškolách. Je vidět, že problém si uvědomuje také většina laiků.

první pomoc v autoškolách — výzkum kvality výuky — PrPom

Na straně 53 můžeme vidět, jakými způsoby se první pomoc v autoškolách učí. I zde je na první pohled vidět, že situace je naprosto kritická.

první pomoc v autoškolách — výzkum kvality výuky — PrPom

A ještě nabídneme jeden graf, tentokrát ze strany 51. Zde můžeme snadno vidět, že autoškoly velmi často porušují vyhlášku a nevěnují výuce první pomoci ani těch nedostačujících povinných 6 hodin.

první pomoc v autoškolách — výzkum kvality výuky — PrPom

Velice děkujeme Tomáši Fürstovi, že vynaložil úsilí a čas na výzkum, který nám pomohl zmapovat situaci. Velmi podobné výsledky zatím vycházejí i v našich datech. S jejich zpracováním ještě vyčkáváme, až bude náš vzorek dostatečně robustní.

Máme Vám dát vědět, až budou další výsledky?

Pak nám prosím vyplňte Vaše kontaktní údaje. Pokud níže vyplníte Váš kontakt, nebudou Vám chodit všechny novinky, ale jen ty, které se týkají průzkumu autoškol.


Díky a mějte pěkný den!

V této galerii se můžete podívat na první výsledky našeho průzkumu. Ale varujeme vás předem: jsou poměrně děsivé.


Pokud nás chcete kontaktovat, klikněte sem.

Pokud jste ještě nevyplnili dotazník, klikněte sem.

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..