top of page

Školení BOZP — neboj se pomoci!


V českých firmách existuje vážný problém — kašle se na školení všeho druhu, a když už nějaké školení náhodou proběhne, je to nudná one-man-show před plátnem s prezentací. Z takového školení si zaměstnanci nic neodnesou… Dnes se podíváme na školení BOZP.

Co na to zákon?

Jsme v oblasti povinností a předpisů, takže se bez  pár paragrafů neobejdeme. Uvádím je menším písmem, jsou totiž vždy dohledatelné a ne tak důležité jako shrnující text.

Za bernou minci pro dnešní článek budeme považovat tyto dva předpisy:

  1. Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů;

  2. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. (Zákony pro lidi, 2006)

Kromě výše uvedených zákonů se taktéž zaměstnavateli doporučuje řídit se návody a technickými listy k přístrojům či chemikáliím, které při výrobě používá.

Zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

Dle § 9, odst. 1, písm. a)–c), je zaměstnavatel povinen zjišťovat a provádět úkony v hodnocení a prevenci rizik. // Hledět má přitom na následující: předmět pracovní činnosti zaměstnance, jeho znalosti a dovednosti a počet zaměstnanců, jež danou činnost vykonává.

Zde tedy s hrůzou zjišťujeme, že pokud má zaměstnavatel dva pracovníky u soustruhu, kterým po přijetí řekl: „Hele, chlape, může ti to ublížit, tak si dávej bacha!“, tak to vlastně z hlediska zákona stačí. // Hm, tak s tímhle nesouhlasíme! U velkých fabrik je běžnou praxí, že modelové situace připravujeme na základě již v minulosti proběhlých úrazů s danými stroji — žádný provoz není bezpečný a kvalitním školením se na to dá připravit.

Zákoník práce

Dle § 101, odst. 1, je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.

Dle § 102, odst. 1, je zaměstnavatel povinen vytvářet bezpečné prostředí pro práci (…) a zajistit vhodnou organizaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Dle § 103, odst. 2, písm. a)–c), je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce. // Koná tak především při změně pracovního zařazení zaměstnance a druhu práce; při zavedení nové technologie; v případech, které mohou mít na BOZP vliv.

Dle § 103, odst. 3, je zaměstnavatel povinen určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. // Zaměstnavatel tak koná bez zbytečného odkladu.

Je velmi důležité, aby si svůj díl zodpovědnosti přebrali i zaměstnanci — pokud nebudou vyžadovat kvalitní školení, nikdy je nedostanou. I výše uvedené nepřátelsky vypadající paragrafy a z nich plynoucí povinnosti se totiž dají školit zábavně, anebo, jak to máme my nejraději, zážitkově.

Shrnutí


S přihlédnutím k výše uvedeným předpisům, je zaměstnavatel povinen neustále vyhledávat rizika, vytvářet bezpečné pracovní prostředí, no a především — což nás baví nejvíc — školit své zaměstnance. A protože už jsme v pár výrobních firmách školili, víme, že když už se něco semele, může kvalitně poskytnutá první pomoc zaměstnance zachránit. Nehledě na to, že se zaměstnanec pravděpodobně dříve vrátí do práce.

No, a protože si uvědomuje, že přespříliš školení zdržuje od práce, která se udělat musí, zastřešili jsme BOZP, první pomoc a požární ochranu pod jedno školení — Bezpečná firma. Zkuste ho…

Bibliografie a poděkování

Za cenné rady děkuji Ing. Milanu Moravcovi, vedoucímu útvaru inspekce BOZP, z Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu.

A1 System [online]. 2015. [online]. [cit. 2016-03-17]. Dostupné z: http://a1system.cz/image1/bozp-bezpecnost-prace.jpg

Zákony pro lidi: zákon č. 309/2006 Sb. a zákon č. 262/2006 Sb. [online]. 2006. [online]. Praha [cit. 2016-03-16]. Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-309; http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262

Kommentare

Mit 0 von 5 Sternen bewertet.
Noch keine Ratings

Rating hinzufügen
bottom of page