top of page

Školení požární ochrany — neboj se pomoci!


Dnes se budeme věnovat školení požární ochrany, respektive tomu, jak se toto téma v českých firmách nejčastěji školí a na co by si uvědomělí zaměstnavatelé měli dávat pozor — NEBOJte se pomoci! bezpečnějšímu prostředí na pracovištích.

Právní předpisy

Tématem požární ochrany se zabývají dva předpisy, ze kterých tento článek vychází:

  1. Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

  2. Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška)

Kdo musí být v PO proškolen? Kdo PO školí?

Proškolen v PO musí být prakticky každý zaměstnanec. Normy jsou dány zvláště pro zaměstnance ostatní a vedoucí.

Zajištění tohoto školení je povinností zaměstnavatele. Školení PO provádí technik požární ochrany nebo odborně způsobilá osoba.

Kdy je třeba PO školit a jak často se mají školení opakovat?

Ostatní zaměstnanci

Příležitosti ke školení: při nástupu, změně pracovní pozice, nebo pokud se změní skutečnosti, které byly obsahem posledního školení.

Periodicita školení: 2 roky.

Vedoucí zaměstnanci

Příležitosti ke školení: při nástupu do funkce.

Periodicita školení: 3 roky.

Periodicita školení může být zaměstnavatelem zkrácena, nikoliv však prodloužena. (Zákony pro lidi, 2015)


Co má být obsahem školení PO?

Obsah školení požární ochrany musí být přizpůsoben povaze pracovní činnosti školených osob. Vždy by však mělo být zmíněno následující: pojmy, povinnosti, protipožární systémy, hasební prostředky, co dělat při požáru, nebezpečí požáru, prevence. (Jochovičová, 2016)

Jak (ne)má školení PO vypadat?

Informací, které musí školitel posluchačům předat je mnoho a není zde tolik příležitostí pro výuku zážitkem, jako je tomu u první pomoci. Přesto zde však existuje mnoho školitelů, kteří výuku osvěží videem, zážitkem z praxe nebo praktickým nácvikem.

Existuje však i velké množství vykuků, kteří přistoupí na „papírová školení“, kdy za domluvený bakšiš udělí osvědčení o školení PO doložené prezenční listinou vyplněnou podezřele stejným písmem. // Samostatnou kapitolou je E-learning. Na trhu existuje mnoho poskytovatelů, nelze tedy tuto studijní formu prohlásit od stolu za dobrou, či špatnou.

Související témata

Se školením PO neodmyslitelně souvisí školení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), kterému jsme věnovali článek č. 7.

Pokud vám na vašich zaměstnancích skutečně záleží, pak by k PO a BOZP měla být vždy přiřazena kvalitní první pomoc. A protože si uvědomujeme, že shánět 3 školení zvlášť je pruda, stojí to čas a peníze, vymysleli jsme kurz Bezpečná firma, kde je vše pod jednou střechou.

Bibliografie

Fotografie z kurzů. 2016. Praha: PrPom.

JOCHOVIČOVÁ, Marie. 2016. Emailová komunikace ohledně problematiky BOZP a PO: Autorka je OZO v prevenci rizik a požární ochraně.

Zákony pro lidi: Zákon č. 133/1985 Sb. a Vyhláška č. 246/2001 Sb. [online]. 2015. [online]. [cit. 2016-11-26]. Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1985-133/; http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-246/

bottom of page