top of page

Etický kodex PrPom

Etický kodex — jaká pravidla berou lektoři PrPom vážně a zavazují se k nim…

Preambule


My, kteří patříme k PrPom, veřejně prohlašujeme, že zachováme při vykonávání své práce níže uvedené zásady. Tento etický kodex jde ruku v ruce s naší vizí, posláním a zásadami.

Metodika naší práce vychází především z principů zážitkové pedagogiky. Kromě výuky první pomoci se zasazujeme také o obecný osobnostní rozvoj účastníků na našich kurzech.

PrPom se hlásí k zásadám společensky prospěšného podnikání a řídí se Sedmi principy podle Muhammada Yunuse. Více na: www.prpom.cz/socialne-prospesne-podnikani

PrPom jako organizace je zcela nepolitické hnutí. Nehlásíme se k žádnému konkrétnímu politickému či náboženskému uskupení. Respektujeme pouze obecné hodnoty lidské svobody a zásady demokracie.

Bereme život vážně. Naším základním posláním je zvyšovat kvalitu výuky a poskytování laické první pomoci v ČR.

Obecné zásady, které ctíme i mimo kurzy

 1. Působíme především na území České a Slovenské republiky, dodržujeme tedy jejich zákony a ústavní pořádky. Národnostní škatulkování nám vadí. Respektujeme lidská práva. Víme, že za hranicemi leží spousta ponaučení a inspirace. Vážíme si jiných kultur, náboženství a zvyklostí, a necháváme se jimi obohacovat.

 2. Posloucháme názory druhých a hledáme v nich to dobré.

 3. Pokud se rozhodneme využít v naší práci výtvory nebo myšlenky druhých, jsme otevření a upřímní. Korektně citujeme, žádáme o svolení a podobně.

 4. Neustále se vzděláváme a zvyšujeme svoje kompetence. Pracujeme na svém osobním rozvoji.

 5. Vážíme si přírody, a proto ji chráníme. Při své činnosti se snažíme minimalizovat negativní dopady na přírodní bohatství kolem nás.

 6. Umíme se čelem postavit k chybám, konfliktům a kritice. V problémech hledáme ponaučení.

 7. Vážíme si legrace, lásky a přátelství a snažíme se je podporovat v druhých.

Vztah k PrPom

 1. Ctíme jej, uchováváme jeho dobré jméno a šíříme jeho myšlenky.

 2. Uvědomujeme si, že když vystupujeme ve firemním oblečení, či jsme jinak označeni logem, vystupujeme především za firmu. Chováme se profesionálně.

 3. Víme, že vybavení, které vozíme na kurzy, je nepostradatelné. Známe jeho cenu, proto jej chráníme a udržujeme v pořádku a čistotě.

Chování na kurzu a vztah k účastníkům a klientům


Svou práci děláme především kvůli účastníkům. Jejich rozvoj, pohoda a bezpečí jsou pro nás klíčové.

 1. Program sestavujeme zodpovědně, dbáme na jeho vyváženost. Programové prostředky volíme s jasným cílem.

 2. Uvědomujeme si, že se účastníci na kurzech dostávají mimo svou komfortní zónu. Následný návrat účastníka do psychické i fyzické pohody je klíčový.

 3. Zodpovědně přistupujeme k alkoholu a jiným látkám, které ovlivňují pozornost. Jejich užívání nesmí mít vliv na náš úsudek.

 4. Své nerovné pozice lektora vůči účastníkovi nezneužíváme ve svůj prospěch, naopak, tento rozdíl se snažíme minimalizovat. Máme na paměti vyváženost přátelské atmosféry a autority.

 5. Na kurzech se vyhýbáme intimnímu kontaktu s účastníky.

 6. Citlivě pracujeme s audiovizuálními záznamy. Účastníci předem vědí, jak s nimi bude naloženo.

 7. Víme, že účastníci jsou na kurzu dobrovolně, respektujeme pravidlo STOP.

 8. Přijímáme zpětnou vazbu a důsledně s ní pracujeme.

Vztahy v týmu

 1. Vážíme si názorů všech členů týmu a podporujeme otevřenou diskuzi.

 2. Řídíme se rozhodnutími vedení a šéflektorů, ale nebojíme se o nich, v případě nesouhlasu, otevřeně komunikovat.

 3. Nepodporujeme pomlouvání, šíření informací za zády druhých. Pokud už si sdělujeme informace o třetích osobách jakýmkoliv způsobem, činíme vždy tak, aby bylo možné stejnou informaci předat v nezměněné podobě i osobě, které se to týká.

 4. Když navážeme důvěrný vztah s někým z kolegů, nesmí to ovlivňovat kvalitu naší práce a nesmí to být na obtíž ostatním.

Závěr

Etický kodex je společným dílem všem z PrPom, všichni se k jeho znění mohli vyjádřit a jejich připomínky byly postupně zapracovávány.

Tento etický kodex vznikl na základě volné inspirace Etickým kodexem Prázdninové školy Lipnice, jejíž hodnoty jsou nám blízké. Vážíme si její usilovné a mnohaleté práce.

Hora Svaté Kateřiny, 9. října 2016

Praha, 10. května 2017 (aktualizace)

bottom of page