Výuka první pomoci ve školách a v autoškolách — neboj se pomoci! — PrPom

Výuka první pomoci ve školách a v autoškolách — neboj se pomoci!

výuka první pomoci ve školách

Celý projekt NEBOJ se pomoci! dnes uzavřeme článkem, který mapuje povinnost vyučovat první pomoc v základním a středním školství. Podíváme se taky na výuku první pomoci v autoškolách — legislativu a současný většinový stav výuky.

Výuka první pomoci ve školách

Výuka první pomoci ve školách je zakotvena v RVP (rámcový vzdělávací program) a je odlišná pro školství základní, gymnaziální a střední odborné. Spolu se stoupajícím stupněm vzdělávání dochází v RVP k výraznějšímu rozvolnění apelu na výuku PP ve školách. O konkrétní formě a obsahu výuky do jisté míry rozhoduje ředitel školy.

Základní školy

Na základní škole by se žák měl s první pomocí seznámit ve čtyřech vzdělávacích oblastech:

  1. Člověk a jeho svět (1. stupeň) — žák má zvládat požádat o pomoc dospělou osobu nebo umět komunikovat s operátorem tísňové linky, dále má umět rozpoznat život ohrožující stavy.
  2. Výchova ke zdraví (2. stupeň) — žák dokáže reagovat na úraz spolužáka a poskytnout adekvátní první pomoc.
  3. Člověk a příroda (2. stupeň) — žák adekvátně reaguje na situace, které mohou ohrozit zdraví a život, umí aplikovat první pomoc při poranění.
  4. Člověk a svět práce — zahrnuje přístup k různým oblastem lidské činnosti, kde jsou žáci vedeni k dodržování bezpečnosti a hygieny při práci.

Pro 2. stupeň základních škol byla taktéž formulována metodika OČMU (Ochrana člověka za mimořádných událostí), která žáky pomocí čtyř bloků seznamuje s učivem, které velmi podobně parafrázuje dřívější brannou výchovu, avšak reaguje na aktuální bezpečnostní problémy.

Gymnázia a střední odborné školy

V gymnaziální výuce se opět setkáváme se vzdělávací oblasti Výchova ke zdraví, která je zde formulována volněji a jako nadpředmětové téma.

V RVP pro střední odborné školy funguje téma první pomoci často přímo jako jeden z kompetenčních výstupů absolventa a dále jako součást BOZP. (Franěk, 2014)

První pomoc v autoškolách

Naše firma se první pomoci a bezpečnosti v dopravě věnuje dlouhodobě. Na tomto poli už jsme učinili několik kroků:

 Legislativní podklad výuky první pomoci v autoškole — mělo by být …

Výuka PP v autoškole se řídí ustanovením § 14, odst. 2, písm. f), zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, v. z. p. p.

Výše citovaný předpis stanoví, že: Provozovatel autoškoly dbá, aby žadatel o ŘO (…) byl schopen poskytovat účinnou první pomoc zraněným při dopravní nehodě.

Tento cíl má být naplněn ve smyslu tabulek uvedených v Příloze č. 3 uvedeného předpisu, které předepisují 6 hodin vzdělávání ve zdravotnické přípravě, z toho 2 hod teorie a 4 hod praxe.

Jak tomu je ale skutečně?

Skutečný stav výuky první pomoci v autoškole — bohužel je…

Je tomu již 3 roky, co si naše fotografka a maskérka, Eliška, dělala řidičák. Její poměrně emotivní, ale zcela skutečné svědectví si můžete přečíst ZDE.

bakalářské práce Tomáše Fürsta vyplývá, že:

  • Necelých 78 % respondentů si nemyslí, že stav výuky PP v autoškole je ideální.
  • Necelých 82 % respondentů bylo s PP seznámeno jen/převážně teoreticky.
  • Necelých 70 % respondentů se PP nevěnovalo ani 3 hod, tedy ½ povinné dotace.
  • Kolem 34 % respondentů se PP neučilo vůbec, nebo byli odkázáni pouze na testové otázky.

Tomáš ve své bakalářské práci čerpal z našeho stále běžícího výzkumu, ke kterému se můžete přidat ZDE.

Závěrem

Tento článek si klade za cíl upozornit na převážně tristní výuku první pomoci v autoškolách a poměrně volnou formulaci obsahu výuky první pomoci v základním a středním vzdělávání.

Je smutné, že právě ta místa, kterými projde většina české populace, neučí první pomoc dobře nebo, jako je tomu často v případě škol, k tomu nemají odpovídající vybavení, prostředky nebo motivaci, která je často způsobená tím, že pedagogové v oblasti výuky první pomoci tápou.

Situaci nehodláme jen nečinně přihlížet, co nevidět budeme startovat s projektem, který bude současným žákům autoškol nabízet možnost zúčastnit se části nebo celého našeho celodenního zážitkového kurzu PP, čímž víc než naplní svou povinnost.

Pokud tedy patříte k zodpovědným majitelům autoškol, anebo ředitelům a pedagogům, ozvěte se nám. Rádi pro vás připravíme zážitkový kurz, který vaše studenty první pomoc skutečně naučí.

Bibliografie

Velký kus práce na metodice vzdělávání v první pomoci do školství udělala nezisková organizace Ve škole i mimo ni, z. s., z jejichž materiálu jsme rádi citovali.

Fotografie z kurzů, 2016. Praha: PrPom.

FRANĚK, Ondřej a Pavla TRČKOVÁ, 2014. První pomoc pro školy [online]. [cit. 2017-05-07]. Dostupné z: http://ppp.mimoni.cz/materialy-pro-vyuku-prvni-pomoci-ve-skolach/

 

 

 

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..