top of page
IMG_0096_cut_1700.jpg

Etický kodex

Etický kodex — jaká pravidla berou lektoři PrPom vážně

a zavazují se k nim...

 

Preambule

My, kteří patříme k PrPom, veřejně prohlašujeme, že zachováme při vykonávání své práce níže uvedené zásady. Tento etický kodex jde ruku v ruce s naší vizí, posláním a zásadami.

Metodika naší práce vychází především z principů zážitkové pedagogiky. Kromě výuky první pomoci se zasazujeme také o obecný osobnostní rozvoj účastníků na našich kurzech.

PrPom se hlásí k zásadám společensky prospěšného podnikání a řídí se Sedmi principy podle Muhammada Yunuse. Více na: https://www.prpom.cz/social-business.

PrPom jako organizace je zcela nepolitické hnutí. Nehlásíme se k žádnému konkrétnímu politickému či náboženskému uskupení. Respektujeme pouze obecné hodnoty lidské svobody a zásady demokracie.

Bereme život vážně. Naším základním posláním je zvyšovat kvalitu výuky a poskytování laické první pomoci v ČR.

 

Obecné zásady, které ctíme i mimo kurzy

 • Působíme především na území České a Slovenské republiky, dodržujeme tedy jejich zákony a ústavní pořádky. Národnostní škatulkování nám vadí. Respektujeme lidská práva. Víme, že za hranicemi leží spousta ponaučení a inspirace. Vážíme si jiných kultur, náboženství a zvyklostí, a necháváme se jimi obohacovat.

 • Posloucháme názory druhých a hledáme v nich to dobré.

 • Pokud se rozhodneme využít v naší práci výtvory nebo myšlenky druhých, jsme otevření a upřímní. Korektně citujeme, žádáme o svolení a podobně.

 • Neustále se vzděláváme a zvyšujeme svoje kompetence. Pracujeme na svém osobním rozvoji.

 • Vážíme si přírody, a proto ji chráníme. Při své činnosti se snažíme minimalizovat negativní dopady na přírodní bohatství kolem nás.

 • Umíme se čelem postavit k chybám, konfliktům a kritice. V problémech hledáme ponaučení.

 • Vážíme si legrace, lásky a přátelství a snažíme se je podporovat v druhých.

 

Vztah k PrPom

 • Ctíme jej, uchováváme jeho dobré jméno a šíříme jeho myšlenky.

 • Uvědomujeme si, že když vystupujeme ve firemním oblečení, či jsme jinak označeni logem, vystupujeme především za firmu. Chováme se profesionálně.

 • Víme, že vybavení, které vozíme na kurzy, je nepostradatelné. Známe jeho cenu, proto jej chráníme a udržujeme v pořádku a čistotě.

 

Chování na kurzu a vztah k účastníkům a klientům

 • Svou práci děláme především kvůli účastníkům. Jejich rozvoj, pohoda a bezpečí jsou pro nás klíčové.

 • Program sestavujeme odpovědně, dbáme na jeho vyváženost. Programové prostředky volíme s jasným cílem.

 • Uvědomujeme si, že se účastníci na kurzech dostávají mimo svou komfortní zónu. Následný návrat účastníka do psychické i fyzické pohody je klíčový.

 • Zodpovědně přistupujeme k alkoholu a jiným látkám, které ovlivňují pozornost. Jejich užívání nesmí mít vliv na náš úsudek.

 • Své nerovné pozice lektora vůči účastníkovi nezneužíváme ve svůj prospěch, naopak, tento rozdíl se snažíme minimalizovat. Máme na paměti vyváženost přátelské atmosféry a autority. Jsme průvodci na cestě za poznáním.

 • Na kurzech se vyhýbáme intimnímu kontaktu s účastníky.

 • Citlivě pracujeme s audiovizuálními záznamy. Účastníci předem vědí, jak s nimi bude naloženo.

 • Víme, že účastníci jsou na kurzu dobrovolně, respektujeme pravidlo STOP.

 • Přijímáme zpětnou vazbu a důsledně s ní pracujeme.

 

Vztahy v týmu

 • Vážíme si názorů všech členů týmu a podporujeme otevřenou diskuzi.

 • Řídíme se rozhodnutími vedení a šéflektorů, ale nebojíme se o nich, v případě nesouhlasu, otevřeně komunikovat.

 • Nepodporujeme pomlouvání, šíření informací za zády druhých. Pokud už si sdělujeme informace o třetích osobách jakýmkoliv způsobem, činíme vždy tak, aby bylo možné stejnou informaci předat v nezměněné podobě i osobě, které se to týká.

 • Když navážeme důvěrný vztah s někým z kolegů, nesmí to ovlivňovat kvalitu naší práce a nesmí to být na obtíž ostatním.

 

Závěr

Etický kodex je společným dílem všem z PrPom, všichni se k jeho znění mohli vyjádřit a jejich připomínky byly postupně zapracovávány.

Tento etický kodex vznikl na základě volné inspirace Etickým kodexem Prázdninové školy Lipnice, jejíž hodnoty jsou nám blízké. Vážíme si její usilovné a mnohaleté práce.

 

Hora Svaté Kateřiny, 9. října 2016

Praha, 18. března 2024 (aktualizace)

bottom of page