top of page
IMG_0096_cut_1700.jpg

Obchodní podmínky

 
Účinné od 15. června 2021
 
Tím, že si u nás objednáte jakoukoliv službu s námi chtě nechtě vstupujete do smluvního vztahu. Smluvní vztah se pak řídí smlouvou, v našem případě Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen “VOP”).  Aby to nebyla jen úřednická pruda, snažili jsme se je napsat tak, aby vás bavilo je číst, byly přehledné a oběma stranám pomohly lépe držet slovo. Dnes se vše uzavírá přes internet, na džentlmenské podání ruky se tak nemůžeme vždy spolehnout.


1. Rozjezd (Preambule)
Jsme PrPom a učíme první pomoc zážitkem, to je naše poslání. Naším cílem je taková společnost, ve které nás bude mít na ulici kdo zachránit, až ztratíme vědomí.
Jsme skupina kamarádů, ale především lektorů a zdravotníků, kteří svým úsilím a pílí dohromady tvoří obchodní společnost a pracují na uchování jejího dobrého jména.
Hlavním interním firemním dokumentem je náš Etický kodex, ten nás spojuje a zavazuje.
Tyto VOP upravují vztah mezi dodavatelem (námi) a objednatelem (vámi, my i Vy se pak v tomto dokumentu společně označujeme též jako “Strany”) při objednávání a poskytování vzdělávacích služeb.
Dodavatelem služeb je spol. PrPom, s. r. o.; IČ: 05569541; DIČ: CZ05569541; se sídlem: Na Harfě 9a, 190 00 Praha 9. Dodavatel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze: oddíl C, vložka 265784, (dále jen „Dodavatel“)
Objednatel pak může být jak fyzická, tak právnická osoba, která u Dodavatele objednala služby (dále jen „Objednatel“). Služby si u nás objednáte vyplnění poptávkového formuláře na našem webu (www.prpom.cz). Pokud upřednostňujete osobní kontakt, nebo objednání služeb za pomocí e-mailu, rádi Vám zašleme konkrétní odkaz na formulář, abyste ho nemuseli na našem webu hledat, popřípadě formulář vyplníme společně s Vámi na osobní schůzce (dále jen „Objednávka“).
Vzhledem k tomu, že se čas od času mění právní úprava a vzhledem k tomu, že chceme neustále pracovat na zlepšení naší nabídky, může se stát, že budeme potřebovat VOP změnit. Dodavatel si proto vyhrazuje právo na změnu těchto VOP. Ale nebojte, nebudeme Vám nic měnit pod rukama. V souvislosti se změnami se totiž Dodavatel zavazuje:
že na svých webových stránkách (www.prpom.cz) vystaví vždy aktuální verzi VOP označenou datem platnosti, resp. datem účinnosti;
že o těchto změnách bude informovat všechny své Objednatele, pakliže se právě nacházejí v procesu objednávky služeb, a to alespoň 30 dní před jejich plánovanou změnou;
změna VOP se nebude týkat žádných Vašich již objednaných a námi potvrzených služeb, 
že bude Dodavatel na aktuální verzi VOP odkazovat ve všech svých dokumentech, vč. faktur a smluv;
že v případě sporu bude jednáno dle verze VOP, které platily v době poskytnutí služby, nikoliv v době vzniku sporu, pokud tento vznikl až během účinnosti nové verze VOP.


2. Jak si plácneme? (Smlouva)
Objednávku nám můžete poslat dvojím způsobem. Buď zareagujete na nabídku kurzů určených pro veřejnost uvedených přímo na našich webových stránkách (dále jen jako „Kurz pro veřejnost“), nebo ve spolupráci s Vámi vypracujeme individuální nabídku připravenou Vám či Vaší společnosti na míru (dále jen jako „Individuální kurz“). 
Ať už u nás Objednatel objedná Kurz pro veřejnost nebo Individuální kurz, vždy musí Objednávku odeslat vyplněním webového formuláře způsobem blíže popsaným výše (v čl. 1 odst. 4. písm. b. VOP). 
K uzavření platné smlouvy pak v obou případech dochází závazným potvrzením Vaší Objednávky z naší strany (dále jen jako „Potvrzení“), přičemž:
V našem vzájemném vztahu slouží Objednávka, Potvrzení a VOP jako smlouva o dílo (dále jen jako „Smlouva“).
Uzavřením Smlouvy dává Objednatel Dodavateli najevo, že se s těmito VOP seznámil, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit. Totéž prohlašuje i Dodavatel.
Smlouva je po Potvrzení Objednávky Dodavatelem pro obě Strany závazná a povinností v nich obsažených se lze zprostit jen právem či Smlouvou předvídaným způsobem.
Smlouvu nemusíme uzavírat písemně, ale bude vždy uzavřena takovým způsobem, abyste měli k dispozici doklad o tom, že byla Objednávka z naší strany skutečně Potvrzena. Přesná forma ani znění Potvrzení není blíže specifikováno. Nejčastěji bývá společná vůle k uzavření Smlouvy stvrzena v e-mailové komunikaci mezi kontaktní osobou Odběratele (dále jen “KO”) a Sales rescuerem (obchodním zástupcem) Dodavatele (dále jen “SR”). V ojedinělých případech proběhne formou SMS.
Dodavatel poskytuje službu Objednateli tím, že ji poskytne buď přímo jemu, nebo jí poskytne Objednatelem označeným účastníkům kurzu. Účastníky kurzu jsou osoby, které se kurzu osobně zúčastní a mohou být osobami odlišnými od Objednatele (dále jen “Účastníci”). Počet a určení Účastníků bude záležet na Vaší Objednávce. Změnu v počtu či osobách Účastníků je možné po uzavření Smlouvy změnit pouze se souhlasem Dodavatele.
Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout před Potvrzením kteroukoliv Objednávku (a to i bez udání důvodů), zejména když je přesvědčen, že tato je v rozporu s dobrými mravy, bezpečím Účastníků, nebo Etickým kodexem.

3. Kolik co stojí? (Platební podmínky)
Cena Kurzu pro veřejnost je vždy určena přímo na webových stránkách Dodavatele.
Cena Individuálně sjednaného kurzu je určená na základě individuální nabídky. Tato nabídka musí projít celým procesem uzavření Smlouvy k tomu, aby kteroukoliv ze Stran zavazovala.
Do výsledné ceny zahrnujeme všechny náklady služby. Jednáme fér, proto Objednateli vždy sdělujeme cenu konečnou, bez skrytých plateb a jiných poplatků.
Pokud se na přání Objednatele budou měnit některé parametry Objednávky (např. obsah nebo rozsah poskytované služby) změní se i cena poskytované služby. Změnu ceny a rozsahu pak Strany mohou domluvit i za pomocí e-mailu. Každá změna však musí být výslovně potvrzena jak Objednatelem, tak i Dodavatelem.
Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ceny uvedeny včetně DPH.
Pokud je Objednatel podnikatelem a zároveň je cena v Potvrzení Objednávky uvedena bez DPH, má Dodavatel právo si k ceně připočíst náhradu DPH ve výši dle sazby DPH aktuální ke dni vzniku pohledávky.
Veškeré služby hradí Objednatel Dodavateli bezhotovostním způsobem.
Kurzy pro veřejnost hradí Objednatel přímo na webových stránkách Dodavatele pomocí platební brány či bankovním převodem. Oba způsoby platby jsou provozované naší smluvní stranou. 
Individuální kurzy je možné platit bankovním převodem na základě faktury vystavené Dodavatelem zaslané Objednateli na e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce. Splatnost ceny vyčíslené fakturou činí 14 dní od Potvrzení Objednávky.
Dodavatel není povinen započít s plněním jakékoliv služby do okamžiku, kdy bude cena služby uhrazena. Pokud se Objednatel dostane do prodlení se zaplacením Individuálního Kurzu, je Dodavatel oprávněn odmítnout zajištění konání Individuálního kurzu. Informaci o odmítnutí zajištění Individuálního kurzu zašle Dodavatel Objednateli přiměřeným způsobem na vědomí, přičemž za přiměřený způsob se považuje i zaslání odmítnutí na e-mailovu adresu Objednatele uvedenou v Objednávce.
Pokud by z jakéhokoliv důvodu nebyla zaplacena cena Kurzu pro veřejnost, je Objednatel oprávněn zamezit Objednateli či jím označenému Účastníkovi účast na objednaném kurzu.
Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.
Platba kartou: Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky, popřípadě bude vyzvání bankou k jinému způsobu verifikace platby.
Platba bankovním převodem: Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.
Kontakt na poskytovatele platební brány:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel:  +420 228 224 267
Pokud by po potvrzení objednávky kurzu došlo k nutnosti vyhotovení jakýchkoliv víceprací nezbytných pro pořádání objednaného kurzu, zavazuje se Objednatel zaplatit Dodavateli cenu těchto víceprací. Cena i rozsah víceprací budou stanoveny dohodou Stran, pokud se však Strany na ceně a rozsahu víceprací nedohodnou, zavazuje se Objednatel zaplatit za vícepráce odměnu ve výši 1.000,- Kč za každou započatou účelně vynaloženou hodinu potřebnou pro vykonání víceprací a všechny náklady na jejich provedení (např. nákup materiálu, náklady na další pronájem, zvýšené náklady na dopravu apod.). O nezbytnosti vyhotovení víceprací je Dodavatel povinen Objednatele vyrozumět před jejich vyhotovením.

 4. Od objednávky ke spokojeným účastníkům (Provedení služby)
Jakmile Objednatel a Dodavatel uzavřou v souladu s těmito VOP Smlouvu a Objednatel řádně uhradí cenu kurzu, začíná období organizace provedení služby.
Provedení služby je Dodavatelem organizováno buď přímo, nebo prostřednictvím pověřeného organizátora kurzu  (tzv. Joy providera).
Úkolem Joy providera je ve spolupráci s Objednatelem a Dodavatelem zorganizovat službu tak, aby došlo k jejímu provedení k plné spokojenosti Účastníků. K tomu je zejména zapotřebí:
Pečlivá oboustranná komunikace mezi Dodavatelem, Joy providerem a Objednatelem. Pro komunikaci budeme využívat především 3 hlavní komunikační kanály: oboustranně sdílené dokumenty platformy Google Suite, emailovou korespondenci a telefonní hovory (jiná forma komunikace může být využita po domluvě obou Stran).
Dodavatel se sám, či prostřednictví Joy providera, zavazuje, že bude plnit přání Objednatele tak, aby byli Účastníci po provedení služby spokojeni. Joy provider i Dodavatel si vyhrazují právo odmítnout podobu plnění, která by byla v rozporu s právním řádem, bezpečím Účastníků, dobrými mravy a/nebo Etickým kodexem.
Objednatel se zavazuje, že bude pečlivě komunikovat svá přání a požadavky na jakoukoliv změnu předá Dodavateli buď přímo, nebo prostřednictvím Joy providera. 
Objednatel se zavazuje, že bude pečlivě informovat své Účastníky o organizačních podrobnostech kurzu a že jim předloží aktuální znění VOP k přečtení.
Dodavatel si vyhrazuje právo na zrušení nebo přeložení akce na jiný termín v případě, že by do poskytnutí služby zasáhla tzv. vyšší moc, tedy překážka, která nastane nezávisle na vůli povinné strany (např. náhlá nemoc školitele kurzu, úmrtí jeho osoby blízké, mimořádné opatření či omezení ze strany státu, živelní pohroma, stávka aj.) a bude povinné straně bránit ve splnění její povinnosti, pokud by zároveň nebylo možné předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její důsledky odvrátila a nebo překonala, a dále, že by v době uzavření Smlouvy tuto překážku mohla předvídat. V případech vis maior neodpovídá Dodavatel ani za případnou újmu způsobenou Objednateli či jeho Účastníkům s vis maior související.


5. Když nedrží slovo Objednatel(Storno poplatky a úroky)
V případě pozdní úhrady ceny Individuálního kurzu si Dodavatel vyhrazuje právo k ceně kurzu účtovat úrok z prodlení, přičemž výše úroků se bude řídit nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, či jakýmkoliv jiným právním předpisem, který toto nařízení vlády nahradí.
V případě, že byla již Objednávkou stvrzená účast na Individuálním kurzu nebo na Kurzu pro veřejnost Objednatelem zrušena, pak Dodavateli náleží následující storno poplatky:
Zrušení více než 30 dnů předem: 0 % z ceny služby;
zrušení 15–30 dnů předem: 30 % z ceny služby;
zrušení 8–14 dnů předem: 60 % z ceny služby;
zrušení 7 a méně dnů předem: 100 % z ceny služby,
Přičemž storno se týká i případů, kdy by byl omezen počet účastníků či rozsah poskytované služby. V takovém případě se storno poplatek počítá poměrně dle velikosti omezení.
Dodavatel prohlašuje, že se k vyměření storno poplatku snaží nepřistupovat, raději ve vzájemné shodě s Objednatelem hledá způsob řešení, který nebude Stranám zbytečně navyšovat náklady
Úhrada storno poplatku probíhá formou ponížení vratky ceny kurzu.
V případě, že by byla akce zrušena Dodavatelem, je tento povinen bez zbytečných průtahů vrátit veškeré finanční prostředky na bankovní účet, ze kterého Objednatel platbu zaslal. Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli k vrácení finančních prostředků nezbytnou součinnost (např. vyhotovit potvrzení dobropisu faktury apod), přičemž Dodavatel není povinen finanční prostředky Objednateli vrátit, dokud Objednatel tuto povinnost nezbytné součinnosti nenaplní.


6. Když nedrží slovo Dodavatel (Reklamační podmínky)

  1. Objednatel má právo podat Dodavateli reklamaci na provedení jakékoliv služby. Důvodem pro reklamaci může být např. nedodržení obsahové náplně akce, stížnost na lektorský tým, nebo nedůsledné organizování akce prostřednictvím Dodavatele nebo JP.

  2. Reklamaci je nutné uplatnit e-mailem na e-mailovou adresu, ze které byla Objednávka Potvrzena, či písemně na adresu našeho sídla (sídla Dodavatele). Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu od poskytnutí služby. Za rozhodné se považuje datum doručení reklamace k rukám Dodavatele.

  3. Dodavatel je povinen reklamaci vyřídit do 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení. Formy vyřízení nejsou nad rámec úpravy v právních předpisech blíže specifikovány, záleží na dohodě Stran, obvykle však půjde o:

  • Náhradu formou poskytnutí služby zdarma, nebo

  • poskytnutí slevy z ceny služby, nebo

  • kombinací výše uvedených, nebo

  • jiným způsobem dle dohody Stran.

7. Pokud jste spotřebitelem (Spotřebitelská práva)
Pokud s námi jako Objednatel uzavíráte Smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, jste v postavení spotřebitele. V takovém případě máte některá práva, o kterých Vás chceme informovat v tomto článku.
Ačkoliv jste spotřebitel, nemáte právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření, a to ani když s námi uzavřete smlouvu na dálku (např. za pomocí e-mailu, nebo prostřednictvím webového formuláře). Občanský zákoník totiž v § 1837 písm. j) zakotvuje výjimku z možnosti odstoupit od smlouvy pro služby využití volného času, pokud podnikatel poskytuje službu v určitém termínu. Pokud jste si však účast na kurzu rozmysleli, dejte nám co nejrychleji vědět na e-mailovou adresu info@zazij-prpom.cz , zkusíme pro Vás vymyslet nějaké přijatelné řešení.
Případné spory mezi námi rádi vyřešíme smírnou cestou. Napište nám na e-mailovou adresu  info@zazij-prpom.cz co Vás trápí. Vždy se Vám budeme snažit vyjít vstříc, jak jen to bude možné. Pokud by Vám naše řešení nestačilo, můžete se obrátit na Českou obchodní inspekci pro mimosoudní řešení sporů. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete na webových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.


 8. Cílová rovinka (Závěrečná ustanovení a právo rozhodné)
Pokud by se Strany ve vzájemném sporu nedohodly, nebo k jeho řešení nepřispěly tyto VOP, poté se jako právo rozhodné uplatní platný právní řád České republiky. Případný spor pak bude řešen před místně a věcně příslušným orgánem České republiky.
Jsme zdravotníci, chránit osobní údaje je nám vlastní. Pečlivě proto dodržujeme Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) i zbytková ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Podrobněji ochranu Vašich údajů popisujeme ZDE.
Strany se zavazují mlčet o všech skutečnostech, které získaly během organizace služby i jejího provedení. Strany se zavazují ve svých marketingových kampaních ke vzájemně obezřetnému chování.
Objednatel i Účastníci berou uzavřením Smlouvy s Dodavatelem na vědomí, že mají povinnost  uchovat veškerá autorská práva na jakýkoliv materiál, který jim bude v průběhu kurzu poskytnut, či na jakékoliv ztvárnění kurzu samotného. Šíření jakýchkoliv materiálů použitých Dodavatelem nebo JP v souvislosti s organizací kurzu je bez písemné dohody s Dodavatelem považováno za protiprávní.
Ustanovení Smlouvy sjednané v potvrzené Objednávce mají přednost před zněním uvedeným v těchto VOP. Cokoliv si tak domluvíme má přednost před tím, co je psáno zde.


Hotovo! Máte to za sebou, na tyto 4 stránky jsme se snažili vměstnat vše potřebné. Budeme rádi, pokud budou tyto VOP spokojeně viset na našem webu, a my se díky nim s klienty dokážeme vždy dohodnout ke vzájemné spokojenosti. O Vaši spokojenost nám jde totiž vždy v prvé řadě.

Všeobecné obchodní podmínky

bottom of page