top of page

Úraz elektrickým proudem – neboj se pomoci!


Elektřina se stala nedílnou součástí našeho života. Většina z nás si už ani nedovede představit, že bychom opět museli svítit pomocí svíčky nebo vařit na ohni. Až při výpadku elektřiny si uvědomujeme, jak jsme na ní závislí. U elektřiny však platí to co u ohně, dobrý sluha, zlý pán. Neboj se pomoci! je proto dnes věnované první pomoci při úrazu elektrickým proudem.

Kdy může dojít k úrazu elektrickým proudem?

Úraz elektrickým proudem může vzniknout při manipulaci s poškozeným spotřebičem, resp. nesprávnou manipulací se spotřebičem. Také jako pracovní úraz, při zásahu bleskem nebo zásahu elektrickým obloukem, když se jedná o proud s vysokým napětím. (Hasík, 2012) Po zásahu může dojít ke ztrátě vědomí a někdy i zástavě krevního oběhu. Typickým příznakem je i vznik popálenin. (Dobiáš, 2005)

Hlavním cílem první pomoci je přerušit kontakt s elektrickým proudem, ne však na úkor ohrožení vlastního života. Obzvlášť v tomto případě dbejte na vlastní bezpečnost. Následně první pomoc spočívá v kontrole základních životních funkcí a to vědomí a dechu a přivolání ZZS.

První pomoc při úrazu elektrickým proudem

  1. Dbejte na vlastní bezpečnost. Při tomto typu poranění je velké riziko ohrožení zachránce. Nezapomínejte, že raněnému nepomůžete, když proud zasáhne i vás. (Hasík, 2017)

  2. Zabezpečte technickou první pomoc. Přerušte kontakt zasaženého s elektrickým proudem.

  3. Pokud se jedná o uzavřený prostor, vypněte proud vypínačem, jističem nebo hlavním vypínačem. Použití improvizovaných izolačních pomůcek (dřevěná palice, gumové rukavice apod.) nejsou zcela spolehlivé, a proto by jste je měli používat jen v krajním případě.

  4. V otevřeném prostoru při zásahu proudem s vysokým napětím, přenechte vypnutí proudu pro specializovanou službu. V tomhle případě totiž může dojít k zásahu proudem i ve vzdálenosti několika metrů (při napětí nad 1000V až do vzdálenosti 18 metrů!). Snažte se proto bránit ostatním, aby neohrozili svůj život vstupem do nebezpečné oblasti. (Dobiáš, 2005)

  5. Při zásahu bleskem, zvažte, jestli nehrozí další úder blesku. (Hasík, 2017)

  6. Zkontrolujte stav vědomí pacienta.

  7. Pokud je pacient při vědomí, ošetřete vzniklé zranění a zavolejte ZZS. Každý pacient po zásahu by měl být vyšetřen lékařem. Při zásahu proudem dochází ke vzniku popálenin, při pádu může dojít i k zlomeninám nebo krvácení.

  8. V případě, že je pacient v bezvědomí, udělejte záklon hlavy a zkontrolujte, jestli pacient dýchá nebo nedýchá normálně.

  9. V situaci, kdy pacient dýchá normálně, zavolejte ZZS a pořád držte hlavu v záklonu. Do příjezdu záchranky pravidelně kontrolujte, jestli se kvalita dechu nezměnila.

  10. U pacienta, který nedýchá normálně, zahajte kardiopulmonální resuscitaci a postupujte standardně, jako by se jednalo o zástavu dechu. (Hasík, 2017)

Je to hračka…?

Pouhým čtením se první pomoc nenaučíte. První pomoc při úrazu elektrickým proudem muže byt nebezpečná i pro zachránce. Nacvičit si ne jenom technickou první pomoc, ale i následnou péči o pacienta si můžete na jednom z našich kurzů a utvrdit si tak své znalosti.

Bibliografie

Fotografie z kurzů. 2016. Praha: PrPom.

HASÍK, Juljo. 2017. Standardy první pomoci. 5., přeprac. vyd. Praha: Český červený kříž, 88 s. ISBN 978-80-87729-17-5.

DOBIÁŠ, Viliam. REPETITÓRIUM URGENTNEJ MEDICÍNY: Úrazy elektrickým prúdom a bleskom. VIA PRACTICA [online]. 2005, 2(4), 206 – 208 [cit. 2017-04-23]. Dostupné z: http://www.solen.sk/pdf/f8d107ee624cbcd0535e08e227430e5c.pdf

bottom of page