top of page

Ochrana zachránce – neboj se pomoci!


Ochrana zachránce je v první pomoci vždy na prvním místě. Laický zachránce není povinen první pomoc poskytnout, pokud tak nemůže učinit bez nebezpečí pro sebe či jiného (Hasík, 2012). Některá rizika lze snadno úplně eliminovat nebo snížit na takovou míru, aby bylo možné první pomoc poskytnout. Představte si situaci, kdy je na místě postřelený a všude spousty krve, před domem se ještě srazila dvě auta čumilů a do toho po zahradě pobíhá vyplašená želva. Že to nejde zvládnout bezpečně? Omyl.

Zásady bezpečnosti při poskytování prví pomoci

Při poskytování první pomoci myslete vždy nejdříve na svou bezpečnost. Vaše zdraví je na prvním místě. Jak se říká mezi záchranáři, některé nemoci je lepší chytit v posteli než v práci.

  1. Nebezpečné předměty. Vždy nejprve zhodnoťte veškerá rizika,

která vám bezprostředně hrozí v místě, kde se nachází ranění. Odstraňte ostré či jinak nebezpečné předměty z okolí postiženého. Pokud na místě leží střelná zbraň a jste si stoprocentně jisti, že vám nehrozí jiné nebezpečí, odkopněte ji do dostatečné vzdálenosti od ostatních osob. Ale mějte stále přehled o tom, kde se nachází. Není úplně dobré na ni sahat rukama, jestli nechcete jít sedět.

  1. Nebezpečná místa. Nevstupujte na místa, která pro vás nejsou bezpečná. Například zakouřené či jinak zamořené místnosti. Místa, kde je riziko úrazu elektrickým proudem nejprve přerušte od jeho dodávky. Do hořících objektů nikdy nevstupujte. Záchrana tonoucího jde provést také bezpečně, neskákejte proto bezhlavě do vody.

  2. Domácí zvířata. Nevstupujte do objektů, kde se nachází potenciálně nebezpečná zvířata, jako je například pes. I když se může zdát neškodný, nikdy nevíte jak zareaguje, až se dotknete jeho majitele. Nebezpečí může představovat jakékoliv zvíře. Viděli jste už někdy splašeného koně nebo slona? Zvíře bohužel nepozná, že to myslíte dobře.

  3. Dopravní nehoda. Při dopravní nehodě si před opuštěním vozidla nejprve navlékněte reflexní vestu. Dopravní nehodu označte výstražným trojúhelníkem. Dva jednoduché kroky, které několikanásobně zvýší bezpečnost vaší, ale i zachraňovaných osob.

  4. Vlastní ochrana. Vždy používejte osobní ochranné pomůcky. Před kontaktem s pacientem si navlékněte rukavice, abyste eliminovali kontakt s jeho krví či jinými tělními tekutinami. I na prvním pohled zdravý člověk může trpět nakažlivou chorobou, která se přenáší krví. Pokud se rozhodnete při resuscitaci dýchat, použijte resuscitační roušku.

  5. Úniková cesta. Pro všechny případy si vždy nechte volnou únikovou cestu.

První pomoc je velké riziko. Radši se jí budu vyhýbat…

I když

jsme zde vyjmenovali spoustu rizik, první pomoc může být bezpečná. Stačí ta rizika nejprve zhodnotit a eliminovat. Například použitím ochranných pomůcek. Nehrajte si zbytečně na hrdiny, těch jsou plné hřbitovy. Ochrana zachránce se učí na každém zážitkovém kurzu první pomoci. Proto se nebojte některý z nich navštívit, ať si ji zažijete.
Bibliografie

Fotografie z kurzů. 2016. Praha: PrPom.

HASÍK, Juljo a Pavel SRNSKÝ. Standardy první pomoci. 2., přeprac. vyd. Praha: Český červený kříž, 2012. ISBN 97880-87729-00-7

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page