top of page

Poranění páteře – neboj se pomoci!


Blíží se léto a s ním častější výskyt poranění páteř

e. Typické jsou skoky do neznámé vody, pády z výšek či vysokoenergetické úrazy jako jsou dopravní nehody nebo prudké údery do zad. Spadl z výšky, leží na břiše a nedýchá! Můžu ho otočit? Co když má poraněnou páteř? To jsou nejčastější otázky zachránců.

Při poranění páteře nedochází jen k poškození její kostěné struktury. Mnohem větší riziko je poranění míchy a tím ochrnutí pacienta příp. až zástava dechu.

Kdy pomýšlet na poranění páteře?

Typickými příznaky jsou bolesti zad při úraze, poruchy hybnosti (např. dolních končetin) nebo změna čití (mravenčení, brnění). Nad poraněním páteře přemýšlejte vždy, odpovídá-li tomu mechanismus úrazu.

Jak je to správně

Cílem poskytnutí první pomoci při poranění páteře je minimalizovat pohyb pacienta s důrazem na zachování dechu.

  1. Bezpečnost. Jako vždy, na prvním místě je vaše vlastní bezpečnost. Nejprve se přesvědčte, že vám nehrozí žádné nebezpečí.

  2. I zde je prioritou zachování základních životních funkcí.

  3. Dýchá normálně. V tom případě nechte pacienta v poloze, v jaké se nachází a pokud je při vědomí, poskytněte mu psychologickou první pomoc. Je nutné mu vysvětlit důležitost minimalizace dalšího pohybu.

  4. Nedýchá normálně. Zabezpečení základních životních funkcí má přednost před minimalizací rizika poškození míchy. Pokud postižený nedýchá, je nutné jej otočit na záda a zahájit resuscitaci dle platných postupů.

  5. Zavolání zdravotnické záchranné služby. Další ošetření a hlavně transport pacienta nechte profesionálům. Přivolejte zdravotnickou záchrannou službu vytočením čísla 155.

  6. Tepelný komfort. Do příjezdu ZZS zajistěte tepelný komfort pacienta. I když se to nezdá, poraněný pacient ztrácí teplo i v relativně pro vás příjemné teplotě.

Otočení

a transport pacienta

Při podezření na poranění krční páteře minimalizujte jakékoliv pohyby s postiženým, není-li to nutné (např. nedýchá normálně). I v takovém případě se pokuste otočit pacienta ve více lidech (nehrozí-li prodlení v zahájení resuscitace), kdy jeden po celou dobu otáčení stabilizuje krční páteř v ose těla svýma rukama.

Nikdy takového pacienta netransportujte, pokud mu nehrozí další nebezpečí (např. z místa, kde se nachází). Pokud vyhodnotíte situaci na místě jako rizikovou a rozhodnete se pacienta transportovat do bezpečí, vždy je nutné součinnost několika zachránců. V ideálním případě pět (Hasík, 2012). Jeden po celou dobu manipulace s pacientem fixuje rukama hlavu v ose těla a zbytek zachránců se podílí na transportu se snahou co nejvíce omezit pohyby v oblasti zad/krku.

Stabilizace krční páteře

Pořád píšete něco o stabilizaci krční páteře rukama, ale jak to provést? Nejjednodušší způsob je, když si umístíte hlavu postiženého mezi dvě předloktí a ruce mezi palcem a ukazováčkem zaklesnete za ramena zraněného. Nebojte se hlavu mezi předloktí mírně přitlačit, aby vám nevyklouzla a nedošlo k jejímu prudkému záklonu. Toto vše platí pouze pokud pacient dýchá normálně a je nutné jej transportovat mimo hrozící nebezpečí.

Hurá! Už umím první pomoc.

Neumíte. Článek ani obrázky nenahradí kvalitní zážitkový kurz první pomoci. Myslet si, že po přečtení článku dokážete poskytnout kvalitní první pomoc a neohrozit pacienta ani sebe samotného je pošetilé.

Bibliografie

Fotografie z kurzů. 2016. Praha: PrPom.

HASÍK, Juljo a Pavel SRNSKÝ. Standardy první pomoci. 2., přeprac. vyd. Praha: Český červený kříž, 2012. ISBN 97880-87729-00-7

Úrazy páteře a míchy. Motorkáři.cz. [Online] © 2001 – 2016. [Citace: 19. květen 2016.] http://img.motorkari.cz/upload/images/cache/clanky/2009-05/13701/20100330132939-Nov__slo_ka_image002_jpg_resize_470x297__type_jpg_.jpg

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page