top of page

Zlomeniny – neboj se pomoci!


Zlomenina je poranění, kdy dochází  k porušení celistvosti kosti. Někdy stačí jenom pád z malé výšky, jindy zlomenina vzniká až po vyvolání velké síly. Existuje mnoho různých typů zlomenin, které se liší mechanismem vzniku, tvaru zlomeniny a posunu úlomků od původního postavení kosti. Pro laickou první pomoc nám bohatě postačí rozlišit na jaké částí těla došlo k zlomenině a jestli je zlomenina otevřená nebo zavřená.

Rozdíl mezi otevřenou a zavřenou zlomeninou

  1. Zavřená zlomenina – typickými příznaky zlomeniny jsou porucha funkce a bolest, která se zhoršuje při pohybu poraněnou končetinou, otok a modřina.  V případě, kdy došlo k posunu kostí i změna tvaru končetiny nebo její nepřirozená poloha.

  2. Otevřená zlomenina – při poranění došlo k porušení kůže a tkání. Rána krvácí a mohou z ní trčet části kosti nebo úlomky.

Komplikace zlomenin

V blízkosti každé kosti se nachází cévy a nervy, které ji a okolní tkáně vyživují. Když se kost zlomí, muže dojít i k poškození těchto struktur. Po poškození nervu hrozí následné ochrnutí dané části těla. Poškození cév  způsobuje krvácení, které při velkých ztrátách může vést až k rozvoji šoku. U otevřených zlomenin je riziko vniknutí infekce do rány.

První pomoc u zlomenin:

  1. S pacientem se snažte co nejméně hýbat, hlavně když se jedná o poranění páteře. Nejlepší je, když ho ošetříte na místě a vyčkáte příjezdu ZZS. V případě, kdy pacientovi hrozí další

nebezpečí je naopak transport nutný.

  1. Pokud se jedná o otevřenou zlomeninu, nejprve zastavte krvácení. Když z rány trčí kost, nesnažte se jí zastrčit zpátky dovnitř. Vhodné je použít celý obvaz nebo jiný obvazový materiál, pomocí kterého vyskládáte okolo trčící kosti ochrannou vrstvu (nejlépe do její výšky) a až pak začnete obvazovat. Obvaz tím pádem nebude tlačit přímo na kost a nebude způsobovat další bolest. V případě, že se vám krvácení nedaří zastavit, použijte zaškrcovadlo.

  2. Když se jedná o nekomplikovanou zlomeninu a osoba se dokáže pohybovat sama (např. při zavřené zlomenině ruky) můžeme jí do nemocnice transportovat sami.

  3. V případě komplikované zlomeniny zavolejte ZZS.

  4. Do příjezdu záchranky kontrolujte vědomí a zabezpečte tepelný komfort.

  5. Improvizovanou dlahu vytvářejte jen v případě, že pacienta musíte přenášet a končetinu nejde znehybnit jiným způsobem např. ruku si může zraněný držet tak, jak mu to vyhovuje a ulevuje od bolesti. Měli byste se držet pravidla, že dlaha se má přizpůsobit končetině, ne končetina dlaze. Když čekáte na ZZS je vytváření improvizované dlahy zbytečné, protože nasazovaní způsobuje bolest.

Bibliografie:

Fotografie z kurzů. 2016. Praha: PrPom.

HASÍK, Juljo. 2012. Standardy první pomoci. 2., přeprac. vyd. Praha: Český červený kříž. ISBN 978-80-87729-00-7.

Zlomeniny. 2008. Zdravotnická záchranna služba [online]. Cit. [15. 10. 2016]. Dostupné z: http://www.uszsmsk.cz/Default.aspx?clanek=1221

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page